Toepasselijk recht en bemiddeling

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd door de Site Editor of zijn gemachtigde vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of verbinding met deze site. De Uitgever verbindt zich er natuurlijk toe om al zijn vorige algemene voorwaarden te bewaren en ze toe te sturen aan elke gebruiker die erom vraagt.

1Met uitzondering van de bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, vóór enige gerechtelijke actie, worden voorgelegd aan de Site Editor voor een minnelijke schikking. U wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten.

Bij gebrek aan minnelijke schikking stelt de verkoper/uitgever de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel (België) als enige bevoegd, behalve wanneer de gebruiker een consument is en de bevoegdheid van deze rechtbanken niet geldig kan zijn.

Tenzij de openbare orde anders bepaalt, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waaraan de zaak is voorgelegd.

Consumentenbemiddeling: in overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht verwijst de Verkoper zijn particuliere klanten naar het online platform van de Europese Commissie voor het oplossen van consumentengeschillen in het geval van geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt: http://ec.europa.eu/odr/.

Op deze officiële website wordt uitgelegd hoe buitengerechtelijke geschillenbeslechting werkt, kun je online een klacht indienen en vind je een lijst van erkende geschillenbeslechtingsinstanties. Voor Belgische consumenten biedt de “Consumentenbemiddelingsdienst” een neutrale, gratis dienst.

Contactgegevens van de Consumentenbemiddelingsdienst in België :

Noordelijke Poort II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel
Tel. : 02 702 52 20
Fax : 02 808 71 29
E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be
Site : http://consumentenombudsdienst.be

Bemiddeling is niet verplicht, maar wordt uitsluitend aangeboden als een manier om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te stappen.